Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 109
Strona głowna  /  Akty prawne
Akty prawne

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Samorządowe Przedszkole Nr 109 z siedzibą os. Urocze 9, 31-952 Kraków

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

 

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Jasiołek, e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl. 


 
 Statut Samorządowego Przedszkola nr 109 w Krakowie
 
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
 
 

 
Zasady odpłatności za przedszkole regulują:
 • UCHWAŁA NR XXI/258/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
 • UCHWAŁA NR XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
 • UCHWAŁA NR XCI/2377/17 Rady Miasta Krakowa  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-20