Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 109
Strona głowna  /  Rekrutacja 2021/2022
Rekrutacja 2021/2022

WAŻNE

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci nowoprzyjętych do Samorządowego Przedszkola nr 109 w Krakowie, zobowiązani są do dostarczenia do przedszkola (najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2021 r.) dokumentów dotyczących deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu oraz listy osób uprawnionych do odbioru dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

 

Dokumenty do pobrania w przedszkolu lub pod linkiem:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole109/info-o-pobycie-i-oplatach.docx

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole109/upowaznienie-do-odbioru-dziecka(1).docx

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej (dwa miejsca) - 18 czerwca godz. 9.00

 

W dniach od 21 do 25 czerwca, rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail:         przedszkole109@interia.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

W dniach od  26 kwietnia od godziny 10.00 do 07 maja do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, zobowiązani są dokonać potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto na krakow.formico.pl lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres przedszkole109@interia.pl

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 wraz z załącznikami  należy złożyć w kopercie do urny znajdującej się w holu przedszkola

w terminie od 01 marca do 31 marca do godziny 14.00

 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, proszeni są o telefoniczne umówienie się z dyrektorem przedszkola w celu osobistego złożenia wniosku.

 

Również 1 marca 2021 na stronie www.krakow.formico.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  23 kwietnia 2021 r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA  DZIECI  UCZĘSZCZAJĄCYCH OBECNIE DO P-109

Deklarację kontynuacji uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 109 w Krakowie należy złożyć do urny znajdującej się w holu przedszkola.

Termin składania deklaracji

od 18 (tj. czwartek)     lutego do 26 (tj. piątek) lutego

do godziny 14.00

Brak złożenia deklaracji w w/w terminie jest równoznaczny  z rezygnacją z usług przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXVI/599/19  RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.          o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zmianami) oraz art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 2017 poz. 60) Rada Miasta Krakowa, uchwala, co następuje:

§ 1. § 2 i 3 uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
otrzymują brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz liczbę punktów za te kryteria:
1) dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało
zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 7 pkt;

2) droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym
(stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż
droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego - 6 pkt;
3) rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub zespole
szkolno-przedszkolnym wskazanym we wniosku rekrutacyjnym jest pierwsze na liście
wybranych przedszkoli - 5 pkt;
4) dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad
dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków - 4 pkt;
5) dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola
wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie
zostało przyjęte do tego przedszkola - 3 pkt;
6) rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego
przedszkola lub tego samego zespołu szkolno-przedszkolnego - 2 pkt;
2. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola:
najbliższe domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 dotyczą również innych lokalizacji
prowadzenia zajęć poza główną siedzibą przedszkola.
§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 2 są
odpowiednio:
1) zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało
poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku
z przyczyn zdrowotnych - dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica - dla kryterium,
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;
3) zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 - dla
kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;
4) oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o uczestniczeniu
w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola rodzeństwa dziecka,
w przypadku gdy przedszkola wskazane na pierwszym miejscu na liście preferencji we
wnioskach rekrutacyjnych dzieci są różne - dla kryterium, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 6;”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

 

Procedura rekrutacji do Samorządowego Przedszkola nr 109 w Krakowie 


Ostatnia aktualizacja: 2021-06-18